مقدمه:

توجه به مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به سرعت در حال توسعه و گسترش است و خیلی سریع حوزه عملکرد خود را از صنایع نفتی که تقریباً خاستگاه اصلی آن محسوب می شود به سایر صنایع و از آنجا به همه اجتماعات انسانی از جمله شهرها، گسترش داده است. اشتراکات انکار ناپذیر هر سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست باعث شد تا این پیوند علمی خیلی زود به استحکام بالا برسد و به سرعت جای خود را حتی در ادبیات اجتماعی نیز باز کند. ایده های مطرح شده مشابه قبلی همچون شهر پایدار و جامعه ایمن تلاش های مشابهی بوده و هستند که در راستای نگرانی مشترک، یعنی حفظ جان و مال شهروندان توسعه یافته اند و به نظر می رسد خیلی زود در حال واگذاری جای خود به ایده وسیع تر و جامع تری به نام HSE شهروندی هستند.

شهر پایدار، شهری است که در عین پاسخ به نیازهای اساسی جامعه بشری، عوامل تهدید کننده زندگی راحت و سرزنده شهروندان در حال و اینده را شناسایی و به حداقل ممکن برساند و این همان اهداف عالی HSE شهروندی است. در سراسر دنیا تلاش های بسیاری انجام می شود تا ابزارهای مناسبی برای تحقق توسعه پایدار شهری و دستیابی به یک شهر پایدار انتخاب و به کار گرفته شود. باید اذعان نمود که یکی از کارآمدترین این ابزارها همان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است که با انطباق حوزه عملکردی با نیاز های اساسی، فردی و اجتماعی زمینه را برای کاهش زیان ها و افزایش بهره وری فراهم می سازد.

شهرنشینی به همراه رشد سریع تکنولوژی به سرعت موجبات ارتقائ رفاه انسانی را فراهم نمود و هر روز اجتماعات انسانی با تمرکز بیشتری را رقم زد و متاسفانه علی رغم رشد سریع تکنولوزی، هجمه های زیست محیطی و در کنار آن تهدید علیه سلامت و موجودیت انسان نیز روبه فزونی گذاشت به قسمی که هر روزه شاهد، گزارش های دلخراشی از حوادث مختلف و عوامل بیمار کننده و ناتوان کننده انسانی در شهرهای بزرگ هستیم. این ماجرا نشانگر ان است که بشر دانش حفاظت از خود و محیط زیست خود را همگام با رشد تکنولوژی ارتقاء نداده است و از این نظر خصوصاً کشورهای در حال توسعه باید به سرعت این شکاف گسترده را ترمیم نمایند.

همه اجزای شهری بستر حرکت و پویش شهروندی محسوب می شود و از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست باید کاملاً مورد توجه و پایش قرار گیرد لیکن در این میان مراکزی همچون بیمارستان ها و مراکز درمانی که خود از نهاد های پشتیبان در یکی از ارکان مهم HSE شهروندی محسوب می شوند و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی می باشند، باید بطور خاص مد نظر قرار گیرند. این مراکز به دلیل وجود خطرات خاص ایمنی، بهداشتی، و خصوصاً ریسک بالای عوامل بیولوژیکی و عفونی و همراه بودن با پدیده مهمی همچون پسماند های بالقوه خطرنک بیمارستانی، خود از پتانسیل های بالقوه تهدید کننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط شهری محسوب می شوند و چنانچه بدرستی از نظر HSE راهبری نشوند، می توانند در عین ارایه خدمات اولیه و ضروری انسانی، نتایجی عکس رسالت خود را نیز به همراه داشته باشند. امید است همایش حاضر و رویدادهای مشابه بتوانند با به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات مختلف در زمینه HSE شهروندی، ارائه راهکارها و روش های مقابله با نارسایی های کنونی و پیش رو در آینده، موجبات رشد فرهنگ همه جانبه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در بین شهروندان، سازمان ها و سایر ارکان اجتماعی فراهم آورده و از وقوع حوادث ناگوار و خسارات ناشی از آن در محیط شهری جلوگیری نماید.

دبیر همایش

 

محور های همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

برگزار کنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: