کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی

سیستم های کنترل آلاینده های هوا

روش های ارزیابی ریسک در محیط زیست

ارزیابی و مدیریت ریسک (سرفصل کارگاه)

تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث (سرفصل کارگاه)

ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی (سرفصل کارگاه)

تحلیل آماری حوادث و سوانح (سرفصل کارگاه)

گزارش و گزارش نویسی (سرفصل کارگاه)

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک HSE (سرفصل کارگاه)

کنترل استراتژیک HSE (سرفصل کارگاه)

ISO14001:2015

تغییرات ۱۸۰۰۱ به ۴۵۰۰۱

مدیریت HSE (سرفصل کارگاه)

ابزارهای ارزیابی عملکرد در حوزه HSE

مدیریت بحران حوادث شیمیایی با استفاده از مدل نرم افزاری CAMEO

مدیریت بحران (سرفصل کارگاه)

توجه: زمان کارگاهها ۸ ساعت و شهریه آن ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۲۰۰ هزار تومان) خواهد بود.
 

محورهای همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزارکنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: