اعضای کمیته علمی و داوری همایش

اعضای کمیته علمی و داوری همایش

 

دکتر مجید عباسپور (رئیس همایش)

 

دکتر نبی اله منصوری (دبیر همایش)

 

دکتر پروین نصیری

 

دکتر علی جوزی


 

 

 
دکتر تورج دانا

 

دکتر رضا جلیل زاده

 

دکتر محمدرضا میری لواسانی

 

دکتر سولماز توتونچیان

 

دکتر آیدا احمدی (دبیر علمی)

 

دکتر هانیه نیکومرام

 

دکتر علیرضا میرزاحسینی

 

دکتر عباس زرانژاد

 

دکتر منوچهر امیدواری

 

دکتر آزیتا بهبهانی نیا

 

دکتر محمد صادق سخاوت جو

 

مهندس مهدیه کریم جوزانی (دبیر اجرایی)

 

مهندس علی اصغر رجبی

 

 

مهندس مجید شرافتی نژاد

 

مهندس دردانه آقاجانی

 

 

 

محور های همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

 

 

 

 

 

 

برگزار کنندگان همایش:

 

حامیان همایش:

 

 

حامیان رسانه ای: