راهنمای نگارش مقاله

ساختار تهیه مقالات ارسالی به

پنجمین همایش ملی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی(بی تیتر ۱۴پ ررنگ (BTitr14 B )

(یک خط فاصله به اندازه فونت BNazanin14)

مولف اول، مولف دوم،... (بی نازنین ۱۲ پررنگ ( BNazanin 12 bold ))

۱- عنوان علمی و آدرس کوتاه مولف اول (بی نازنین ۱۲ ساده (BNazanin12)

2- عنوان علمی و آدرس کوتاه مولف دوم (بی نازنین ۱۲ ساده (BNazanin 12))

(یک خط فاصله با فونت بی نازنین اندازه ۱۴)

چکیده (بی نازنین ۱۴ پررنگ (BNazanin 14 bold) )

*** توصیه می شود مقاله خود را در همین چارچوب وارد نمایید. درمتن حاضر، ساختار و چارچوب تهیه مقالات جهت شرکت در پنجمین همایش ملی HSE شهروندی ارائه شده است. لازم است کلیه مؤلفین، مقالات خود را تا پایان مهلت مقرر، مطابق ساختار ارائه شده از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند. هر مقاله باید دارای یک چکیده ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه‌ای باشد و دارای حواشی۳ سانتیمتری از لبه‌های چپ و راست باشد. این بخش باید به همراه کلید واژه در یک صفحه جداگانه آورده شده و یک مقدمه تلقی نمی‌گردد.

چکیده باید شامل یک مقدمه کوتاه یک یا ۲ سطری، خلاصه روش کار و خلاصه نتایج و پیشنهادات باشد. فونت این بخش از نوع بی نازنین ۱۴ باشد. همچنین چکیده انگلیسی نیز در انتهای مقاله در یک صفحه جداگانه با فون. Times New Roman 14pt تهیه گردد. عنوان انگلیسی مقاله حداکثر در دو خط با فونت 14ptNew RomanTimes پررنگ و عنوان فارسی مقاله حداکثر در دو خط و با فونت بی تیتر اندازه ۱۴ در بالای صفحه و با فاصله ۵۵ میلی متر از بالا درج شود. پس از درج متن چکیده با فاصله یک خط از انتهای چکیده، حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلید واژه مناسب نوشته شود. مقالات ارسالی بایستی کاملاً مطابق دستورالعمل ارائه شده تهیه شوند. ( BNazanin 14)

(یک خط فاصله با فونت بی نازنین اندازه ۱۴)

کلید واژه: مراکز درمانی، ایمنی و بهداشت، ساختار مقاله. (بی نازنین ۱۲ پررنگ ایتالیک (BNazanin 12 B I) )

۱- مقدمه (بی نازنین ۱۴ پررنگ (B Nazanin 14 B) ) (فاصله با خط بعدی ۱۵ میلیمتر)

این راهنما به منظور استفادهِ مولفینِ مقالات، برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد پنجمین همایش ملی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و می تواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنمای اضافی).از فونت (B Nazanin 14pt) و فاصله خطوط single space در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه ۳ سانتیمتر از چپ و راست،
۴ سانتیمتر از بالا و ۵/۲ سانتیمتر از پایین تهیه گردد.

پس از درج عنوان مقاله مطابق قالب اشاره شده در فوق، بایستی نام و عنوان مؤلفین مشابه نمونه فوق با یک خط فاصله از عنوان مقاله درج شود. لازم است نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود. درصورتی که تعداد مؤلفین بیش از دو نفر باشد، صرفاً برای مؤلف اول و مسئول مکاتبات آدرس ذکر شود. در صورت استفاده از کلمات لاتین در داخل متن مقاله لازم است از فونت ساده ( Times New Roman 12pt) استفاده شود. در داخل متن مقاله از به کار بردن حروف پررنگ پرهیز شود.

مقدمه در واقع معرفی و زمینه تحقیق مورد نظر است و لازم است مبانی مسئله مورد تحقیق بر اساس نظرات محقیقن معتبر و مراجع ذیصلاح با ذکر رفرنس آورده شود. نحوه انجام سایر تحقیقات مشابه و نتایج آنها با ذکر منابع آنها برای کلیه تحقیقات شامل موارد موافق و مخالف با تحقیق مورد نظر بیان شوند.

حد متعارف حجمی برای مقدمه یک مقاله عهلمی بین یک تا سه صفحه می باشد و انتظار می رود بطور متوسط در تهیه آن از حدود ۱۰ تا ۳۰ مرجع مرتبط استفاده شده باشد.

۲- روش کار (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۱۵ میلیمتر)

در روش کار چگونگی انجام تحقیق تشریح می شود. محل مورد مطالعه، جامعه و نمونه آماری، نحوه نمونه گیری، وسایل و تجهیزات مورد استفاده و نحوه کالیبراسیون ان ها، روش آنالیز و رفرنس مربوطه و نحوه محاسبات عددی و آنالیزهای آماری بکار گرفته در تحقیق در صورت استفاده باید تشریح گردند، لیکن مواظب باشید نتایج کار و تحقیق در این قسمت بیان نشوود.

در مجموع لازم است لازم است عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin 14pt Bold) ، با شماره بخش (از بخش مقدمه به بعد) و با فاصله یک سطر خالی از بخش قبلی نوشته شود. در صورت وجود زیربخش‌ها لازم است که این قسمت‌ها بصورت دو شماره‌ای نوشته شوند.

 

۳- نتایج و بحث (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۱۵ میلیمتر)

در این بخش ابتدا نتایج یا داده ها در جداول و دسته بندی دلخواه معرفی می گردند. سپس این داده ها مورد آنالیز های آماری قرار گرفته و یا با مقادیر و توصیه های استاندارد یا مقادیر معرفی شده از مراجع علمی معتبر مقایسه می شوند.

مورد مهمی که نباید از آن غفلت نمود مقایسه نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج سایر مطالعات مشابه و بحث بر روی چرایی پایین یا بالاتر بودن نتایج نسبت به هم می باشد.

 

۳- ۱ - ساختار شکل‌ها، نمودارها و جداول (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۵/۱۱ میلیمتر)

جهت استفاده از نمودارها، شکل‌ها و جداول در متن مقاله باید ساختار زیر رعایت شود. عنوان جدول با یک خط فاصله پس از متن فوقانی و بلافاصله در بالای خود جدول مطابق ساختار نشان داده شده در زیر ارائه شود (جدول ۱). ضمناً متن تحتانی بعد از جدول، با یک خط فاصله از جدول آغاز گردد.متن فارسی درون جداول با فونت بی نازنین ۱۲ ساده و متن لاتین درون جداول با فونت Time New Roman 10pt ساده درج گردد و سطر اول جداول که محتوی ستون ها را معرفی می نماید به صورت پررنگ درنظر گرفته شود.

جدول ۱ (بی نازنین ۱۲): رشد عفونت‌های بیمارستانی در سا‌ل‌های مختلف در شهر تهران (بی نازنین ۱۲ ایتالیک)

سال

جمعیت

نرخ رشد دوره

۱۳۷۵

۷۵۸۸۴۵

۱۳/۱ درصد

۱۳۸۵

۷۹۷۵۲۰

۴۴/۱ درصد

 

عنوان شکل‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها و با فونت بی نازنین ۱۲ ایتالیک و خود کلمه "شکل" با فونت بی نازنین ۱۲ درج شود. تمامی شکل‌ها و جداول استفاده شده بایستی در نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین مکان نسبت به محلی که درون متن به آن‌ها اشاره شده است قرار داده شوند (شکل ۱). شکل ها، با یک خط فاصله از متن فوقانی درج گردند.

شکل ۱( بی نازنین ۱۲): نمونه ساختار شکل در مقاله (بی نازنین ۱۲ ایتالیک)

 

۳-۲- ساختار فرمول‌ها (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۵/۱۱ میلیمتر)

در صورت استفاده از فرمول در مقاله، بایستی در نزدیک‌ترین نقطه از محل اشاره در متن درج گردند. برای ایجاد فرمول ها از Microsoft Equation Object یا Math Type استفاده شود. شماره فرمول‌ها در داخل پرانتز و در منتهی‌الیه سمت راست و خود فرمول در سمت چپ سطر مربوطه درج می شود(رابطه ۱).

که پس از درج روابط، بایستی به معرفی پارامترهای آن، پرداخته شود [۳].

۳-۳- زیرنویسها (فاصله با خط بعدی ۵/۱۱ میلیمتر)

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس‌ها، از فونت فارسی (B Nazanin10pt) و فونت انگلیسی ( Times New Roman 9pt) استفاده گردد.

۳ - ۴- مرجع‌نویسی (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۵/۱۱ میلیمتر)

مؤلفین باید مراجع مورد استفاده خود را به ترتیب استفاده شدن در متن مرتب و شماره‌گذاری نموده و شماره موارد مربوطه در داخل کروشه در انتهای جملات مرجع داده شده ذکر شود.

 

۴- نتیجه‌گیری نهایی (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۱۵ میلیمتر)

نتیجه گیری نهایی زمانی خواهیم داشت که در ان نتایج و بحث گسترده بوده باشد لذا لازم است بطور خلاصه نتیجه قطعی تحقیق را در قالب چند جمله کوتاه بیان نمود. در نتیجه گیری نهایی از تکرار عینی بخش نتایج خودداری شود.

بر اساس ساختار ارائه شده در این مقاله لازم است در کنار مطالعه دقیق متن این دستورالعمل به موارد اشاره شده در زیر توجه شود:

  1. نتایج حاصل از پژوهش باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و در بخش نتیجه‌گیری ارائه شود.
  2. جهت نگارش مقاله از ویرایش‌گر Microsoft Word 2007 استفاده شود.
  3. ارسال مقالات باید در قالب فایل Word صورت پذیرد.
  4. مؤلفین باید مقالات خود را حداکثر در ۱۴ صفحه تهیه نمایند.

 

۵- قدردانی (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعدی ۱۵ میلیمتر)

درصورت که مرکز، سازمان یا فرد خاصی کمک بسیار شایان و مهمی در انجام تحقیق انجام داده باشد، در اینجا به صورت کوتاه از آن تشکر و نوع خدمت ارایه شده بیان می شود. اگر فردی در انجام تحقیق و نگارش مقاله کمک کرده باشد، جای وی در ردیف نویسندگان است.

ضمن برای هر کمک و خدمتی در اینجا تشکر مرسوم نیست ولی تامین بودجه تحقیق و کارفرمای پروژه های تحقیقی باید ذکر شوند.

 

۶- مراجع (بی نازنین ۱۴ پررنگ) (فاصله با خط بعد ی ۱۵ میلیمتر)

فهرست مراجع به‌عنوان آخرین بخش مقاله با فونت ( Times New Roman 12pt) نوشته می‌شوند. ترتیب آن‌ها مطابق با ترتیب طرح آن‌ها در داخل متن می‌باشد و فقط شامل مقالاتی است که مستقیماً در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است. در تعریف هر مرجع اطلاعات کامل مقاله مطابق با استانداردهای موجود ذکر می‌گردد. برای مراجع فارسی، از فونت (B Nazanin14pt) استفاده گردد. موارد زیر نحوه ارائه این اطلاعات را نشان می‌دهند:

1- Authors Names, Date, Title of the paper, Vol. no, Publication. (Times New Roman

2- Authors Names, Date, Title of the paper. Conference Title, Pages. (Times New Roman 12)

3-WHO Research Board, Hospitals safety Manual, 2000, Published by the National Research Council, Washington DC.

4- V. Sethi, F.S. Koppelman, C. P. Flannery, N. Bhandari and J. L. Schofer,1994, Nosocomial infection.Congress on Advanced Project Technical Report, Evanston, U.S.A.

5- نام خانوادگی، حرف اول نام.، نام خانوادگی، حرف اول نام. و نام خانوادگی، حرف اول نام.، عنوان مقاله، تاریخ نشر، نام کنفرانس، محل برگزاری، شماره صفحات. (بی نازنین ۱۴ ساده)

۶- نام خانوادگی، حرف اول نام.، نام خانوادگی، حرف اول نام. و نام خانوادگی، حرف اول نام، تاریخ نشر، عنوان مقاله، شماره نشریه ژورنال، صفحات. (بی نازنین ۱۴ ساده)

۷- نام کتاب، تاریخ نشر، نویسنده، ناشر، صفحات. (بی نازنین ۱۴ ساده)


۱ عنوان شغلی و پست الکترونیکی (بی نازنین ۱۰ ساده)

۲عنوان شغلی و پست الکترونیکی (بی نازنین ۱۰ ساده)

فایل Word راهنمای نگارش مقاله فایل pdf راهنمای نگارش مقاله

محورهای همایش:

- مدیریت HSE در مراکز درمانی

- ارزیابی ریسکهای HSE

- مدیریت بهداشت حرفه ای

- مدیریت ایمنی و حریق

- مدیریت محیط زیست

- چالشهای قانونی مدیریت HSE

- HSE و توسعه پایدار حوزه درمان

- ارزیابی ارگونومی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی

- مدیریت پسماندهای ویژه

- مدیریت دفع بهداشتی فاضلاب

- تکنولوژی نو در HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزار کنندگان همایش:

 

حامیان همایش:


 

 

حامیان رسانه ای: